PROVNING AV VARNINGSSIGNALER - onsdagen den 28 september 2022 kl. 13.00

Alarmsignalen för allmänfara oh faran över

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet onsdagen den 28 september 2022 kl. 13.00. Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt.

Testen sänds även i Ålands radio.

De ljudsignaler som testas är följande:

  • den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder),
  • fara över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)

Signalerna kommer således att ljuda sammanlagt i ca.2 minuter.

Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen.

Information om de åtgärder signalerna föranleder i en verklig situation finns i telefonkatalogen och myndigheternas hemsidor (www.alarm.ax, www.ambetsverket.ax).

Allmänheten informeras om provningen på förhand i massmedierna.

Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.

Publicerad 23.9.2022
Uppdaterad 23.9.2022