Ålarm - Alarmcentralens nya larmplattform är i bruk

Dataskärm med Insta logga och karta

Ålandspolismyndighet upphandlade år 2018, genom Åda Ab, ett nytt IT-system för Alarmcentralens in- och utalarmering. Företaget Insta Response Oy, som vann upphandlingen med sin programplattform Insta Response, har under drygt två års tid nu, tillsammans med Åda och Alarmcentralen, arbetat med att ro projektet, som döpts till Ålarm, i hamn. Arbetet har varit krävande och tidvis mycket komplicerat men från och med måndagen den 23 november kl 10:00 har systemet stegvis börjat användas. På område efter område växlar vi nu över till att låta Ålarm sköta arbetet. Ålarm beräknas vara i full drift under början av 2021.

Jag är glad och nöjd över att nu kunna börja arbeta med vårt nya moderna system.

Samarbetet under projektet med såväl Åda som Insta Response Oy har flutit på bra. I ett så

här stort och komplicerat projekt är det viktigt att ha en bra dialog och en erfaren leverantör

att samarbeta med säger Johan Ehn, tf alarmmästare vid Alarmcentralen.

Systemet är komplext med många integrationer och krav på en tillgänglig och säker IT-miljö.

Projektet är ett av de största som drivits i Ådas regi sedan starten och vi är idag många

erfarenheter rikare och har arbetat målmedvetet för att öka kompetensen för att kunna

förvalta och vidareutveckla systemet i samarbete med Alarmcentralen säger Katarina

Donning, vd på Åda.

Ålarm ger oss i Alarmcentralen flertalet nya verktyg och funktioner som underlättar vårt dagliga arbete. En sådan viktig funktion som det nya systemet för med sig är en förbättrad möjlighet att automatiskt positionera nödanmälaren. Till detta har kopplats en kraftfull kartfunktion som ytterligare underlättar arbetet med att lokalisera en händelse och styra de utryckande enheterna till rätt plats.

Det är viktigt för myndigheten att systemet tas i bruk så att vi kan fortsätta utveckla vår

service och skapa en tryggare vardag för alla på Åland, säger Johan Pawli polismästare vid

Ålands Polismyndighet.

En annan nyhet är att Alarmcentralen, i och med ibruktagande av Ålarm, också kan ta emot nödanrop via det så kallad eCall-systemet, ett system i vilket ett fordon som krockar automatiskt gör ett nödanrop till närmaste alarmcentral med uppgifter om bland annat positionen för olyckan.

Vidare har vi nu haft möjligheten att skapa ett IT-baserat beslutsstöd för att bedöma den inringades hjälpbehov vilket underlättar för vår personal att hantera inkommande samtal mer enhetligt och dessutom snabbar det också upp arbetsflödet så att hjälpen snabbare kan nå de behövande.

Fördelen med det nya systemet är att vi kunnat automatisera, modernisera och förenhetliga

våra arbetsprocesser och aktiviteter som tidigare krävt mycket manuellt jobb. Vid

uppbyggande av Ålarm har stort fokus också legat på en säker och redundant drift som ska

ge oss en ökad driftsäkerhet, fortsätter Johan Ehn.

Leverantören, Insta Response Oy,  är ett finländskt teknologiföretag med huvudkontor i Tammerfors och en del av den familjeägda koncernen Insta Group, som inriktat en stor del av sin verksamhet på informations- och driftsäkerhet.

Det känns fint att se resultatet av ett välfungerande samarbete säger Antti Rasila på Insta

Response Oy. Vi vill framföra vårt varma tack både till Alarmcentralen och Åda för deras

insatser för att bygga upp och ta i bruk ett modernt nödcentralsystem för framtida behov. Vi

ser med iver fram också emot kommande samarbete vid byggandet av ett tryggare samhälle

på Åland.

 

Publicerad 12.12.2020
Uppdaterad 12.12.2020