Varningssignaler för allmänfara och faran över

De allmänna varningssignalerna

Då myndigheterna vill varna allmänheten för en akut hotande fara kan man använda sig av de alarmanläggningar, i dagligt tal kallad "Hesa Fredrik, som finns utplacerade runt om på Åland.

Dessa alarmanläggningar avger olika ljudsignaler som ska uppmärksamma allmänheten på att en fara hotar. Samma ljudsignaler används både under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Allmän farosignal

Den allmänna farosignalen består av ett stigande och fallande ljud som varar under en minut. Den stigande sekvensens längd är 7 sekunder och den sjunkande sekvensens längd är likaså 7 sekunder.

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen.

Efter att ha hört den allmänna farosignalen skall befolkningen:

  • förflytta sig inomhus
  • stänga dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation
  • lyssna på radion (Ålands radio) och följa de anvisningar som ges
  • undvika att använda telefon, telefonnätet kan bli överbelastat

Fara över-signalen

Faran över-signalen är en obruten jämn ljudsignal vars längd är en minut.

Fara över-signalen innebär att varningstillståndet som berörs av den allmänna farosignalen upphävs. Signalen är ett meddelande om att hotet eller faran upphört att existera.

Brandalarmsignalen

Som signal för att kalla samman brand- och räddningspersonal vid räddningsinsatser kan användas samma signal som för faran över d.v.s. en obruten jämn ljudsignal vars längd är en minut. 

Inga åtgärder behövs från allmänheten då man hört denna signal!

Provningssignalen

Provningssignalen är ett 7 sekunder långt jämnt ljud.

Provningssignalen används för testning av larmanordningssystemen.

Inga åtgärder behövs från allmänheten då man hört denna signal!