Sedan en tid tillbaka har Alarmcentralen, utgående från de mätvärden som Finlands Meteorologiska...